Algemeene voorwaarden.
Algemeen.
Aanbod en bestelling.
Betaling.
Bevestiging.
Levering.
Reserveren.
Retour.
Garantie.
Handtekening en bewijs.
Aansprakelijkheid voor gebruik website.
Bescherming van de privacy.
Intellectuele eigendom.
Bevoegdheid en toepasselijk recht.

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van De Vormtuin met ondernemingsnummer BE 0647.354.640  te 9230 Wetteren, Kapellendries 27 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De Vormtuin is een " kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting " B.T.W. niet toepasselijk". De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via telefoon, mail en de de webshop van De Vormtuin wordt geplaatst via www.devormtuin.com De website van De Vormtuin werd gecreëerd met het programma van JouwWeb en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.
Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de verkoper ingeval van onduidelijkheid.
 
2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.devormtuin.com
Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Artikelen met kortingen of uit acties kunnen niet omgeruild of terug gezonden worden.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper voor bijkomende inlichtingen via e-mail
info@devormtuin.com of op het gsmnummer 0496 49 49 52 tussen10u00 en 17u00. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 
3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Wij rekenen geen B.T.W. aan de klant. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.
Voor levering in België zijn de prijzen
 exclusief leveringskosten en verzendkosten.
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van de volgende betalingsmogelijkheden: bancontact, kredietkaart.
Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag op onze rekening
 tenzij op de factuur een andere betaaldatum is vermeld In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling. Voor bancontact en kredietkaart wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag op onze rekening. De bestelde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang tot de goederen niet zijn betaald door de koper.
Bij het niet respecteren van de betaalperiode op de factuur zal er 50 euro schadevergoeding per week aan de klant aangerekend worden en met een verhoging van het totale factuurbedrag van 10%.
Voor het maken van herinneringsbrief/mail wordt per brief/mail 8 euro aangerekend.

 
 
4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard of het te betalen bedrag  gestort is op rekening van de verkoper bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
 
5. Levering/verzenden

Verzendingen over heel Europa en Levering is enkel mogelijk in volgende gemeentes in België,Wetteren,Massemen,Laarne,Kalken,Schellebelle,Melle,Merelbeke,Lede,Overmere,Heusden,Zele,Beervelde,Gontrode,Gijzenzele,Oosterzele,Serskamp (Geen verzendkosten)
Bestellingen van uit andere Provincies dienen door de klant zelf opgehaald te worden of worden verzonden.
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres , of door ophaling op ons kantoor te 9230 Wetteren kapellendries 27 na afspraak.
Leverings termijn (normaal verzenden) = 1 dagen tot 30 dagen.
De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met de vervoerder.
 De aangekochte artikelen worden 1x aangeboden op het leveringsadres. De aangekochte artikelen worden geleverd tot aan de voordeur of portaal aan het einde van het voetpad. Indien de klant niet aanwezig is op het leveringsadres zal de vervoerder een bericht achterlaten dat de klant de artikelen zelf moet ophalen op ons kantoor te 9230 Wetteren kapellendries 27 na afspraak.. 
De klant die kiest voor levering op ons kantoor ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de bestelling klaar is.
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België.
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van derden of overmacht.
 
6. Reserveren

Reservering is enkel mogelijk via email. Bij Resereren dient de klant het artikel zelf te komen afhalen op ons kantoor te 9230 Wetteren kapellendries 27 na afspraak. 
Bij een reservering is enkel een betaling op kantoor mogelijk.
Elke klant kan hoogstens 1 artikel tegelijk per maand reserveren. Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.
 
7. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
Om de volgende redenen kunnen wij dit recht niet toepassen;
 Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen  omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantsoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz...) 
Ook kan de klant zelf zijn kleur van pot bepalen waardoor het moeilijk word om het product door te verkopen.
Toch kan de klant indien hij zelf het artikel terug brengt een ander artikel kiezen van het zelfde aankoop bedrag of een terugbetaling krijgen. Dit moet binnen de
 5 kalenderdagen gebeuren ( vanaf levering) anders vervalt deze regel.
Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpaking en mag niet gebruikt zijn of beschadigd.
Kosten van terugzendingen zijn voor de klant.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en niet gebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt.
Aan retour zijn de verzendingskosten voor de klant.
Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.
 
8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Van Damme Walter De Vormtuin, kapellendries  27, 9230 Wetteren of via een mail naar info@devormtuin.com 
Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan ons via een mail naar info@devormtuin.com  binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vallen ten laste van de klant.
De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, ondeskundige of foute behandeling, bij beschadiging door geweld en verkeerd snoeien enz… van een artikel door de klant.
 Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen  omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantsoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz...)
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.
 
9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
Bij een online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen.
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
 
10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
 
11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met  de verkoper via email info@devormtuin.com
op 25 mei treed de nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie in werking. Het is onze plicht je te informeren over hoe wij deze gegevens als klant van De Vormtuin zullen verwerken. Deze nieuwe verordening verbetert de beveiliging en maakt de controle over uw gegevens eenvoudiger, naast andere voordelen. We laten je hieronder enkele zien of, als je wilt, kun je ons privacybeleid hier bekijken  

 BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING
•             De Vormtuin Van damme Walter, is de gegevensverantwoordelijke.
•             De klantgegevens die De Vormtuin momenteel heeft, zijn: volledige naam, e-mailadres, postadres en factuuradres, telefoonnummer, leeftijd,geslacht, gekochte artikelen en betaalmethode.
•             Het belangrijkste doel van de verwerking van je persoonlijke gegevens is het beheer van contractuele relaties met de klant (uitvoering van de bestelling), het ontwikkelen van advertentieprofielen aangepast aan uw behoeften (remarketing) en het verzenden van commerciële en promotionele informatie (nieuwsbrieven).
•             Wij behandelen je persoonlijke gegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het met je overeengekomen contract (de verkoop en levering van De Vormtuin-producten), op basis van je toestemming (voor het verzenden van commerciële communicatie) en het rechtmatig belang van De Vormtuin, tenzij dit je rechten of belangen schendt.
•             Onze dienstverleners hebben toegang tot je persoonlijke gegevens, die zich binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Degenen buiten de EER vallen onder het "Privacy Shield" (indien gevestigd in de USA) of worden beschermd door een andere wettelijke basis. In het geval van De Vormtuin kunnen deze partners bijvoorbeeld de transportbedrijven van elk land zijn.
•             Je hebt, onder andere, het recht op toegang tot je gegevens, het bewerken en verwijderen ervan, in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op onze website, dat alle volledige informatie bevat over de wijzigingen die de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming met zich meebrengt.
Natuurlijk kun je je op elk gewenst moment afmelden hier.


12. Intellectuele eigendom

Alle door van de verkoper afgebeelde dan wel geplaatste teksten,foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren-en dienstmerken inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom of in licentie bij de verkoper en worden auteursrechtelijk beschermd, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen,door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 
13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Dendermonde en het Vredegerecht te Wetteren bevoegd.